Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Dla Klientów Indywidualnych

Par. 1.

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dla Klientów Indywidualnych (dalej zwanego także: Sklepem Malu Wilz), dokonywania zakupów, w tym składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep Malu Wilz, zapłaty przez Klienta za zamówione produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, a także uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Sklep Malu Wilz pod adresem internetowym maluwilzpolska.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Szymański i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15A, lok. 1B) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000562134, posługującą się nr NIP: 7010489348 oraz Regon: 361732120.
 3. Sklep Malu Wilz prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a informacje o oferowanych produktach zamieszczane są na stronie internetowej maluwilzpolska.pl.
 4. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Malu Wilz zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Umowa z Klientem zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 6. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Do korzystania ze Sklepu Malu Wilz, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne z procesorem min. 500 Mhz, kartą graficzną oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itd.), klawiatura i myszka bądź inne urządzenie wskazujące oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony w § 4 pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 10. Żaden z przedstawionych produktów wraz z ceną, cennik ani inne zestawienie cen nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Par. 2. [Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sklep Malu Wilz – oznacza sklep internetowy dla klientów indywidualnych, działający pod adresem maluwilzpolska.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie,
 2. Adres reklamacyjny: Szymański i Wspólnicy sp.k., ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa, e-mail: sklep@maluwilzpolska.pl, tel: 508 364 099,
 3. Dane kontaktowe: Szymański i Wspólnicy sp.k., ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa, e-mail: sklep@maluwilzpolska.pl, tel: 508 364 099,
 4. Dane do dokonywania wpłat za zamówienia są następujące: Szymański i Wspólnicy sp.k., 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15A, lok. 1B, bank Zachodni WBK nr rachunku bankowego: 16 1090 2590 0000 0001 3081 7401,
 5. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa,
 6. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakupu za pośrednictwem Sklepu Malu Wilz,
 7. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami,
 8. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 10. Klient – Kupujący bądź Konsument,
 11. Koszyk – element Sklepu Malu Wilz, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: rodzaj produktów, ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności itd.,
 12. Dzień roboczy: dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
 13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za zamówione produkty wskazana w § 4 pkt. 9 niniejszego Regulaminu,
 14. Sprzedawca: Szymański i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15A, lok. 1B) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000562134, posługująca się nr NIP: 7010489348 oraz Regon: 361732120, adres korespondencyjny: ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa, e-mail: sklep@maluwilzpolska.pl, tel: 508 364 099,
 15. Termin realizacji zamówienia – wskazana liczba dni roboczych,
 16. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów nie będących Konsumentami.
 17. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 18. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Malu Wilz  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Par. 3. [Rejestracja i logowanie]

 1. Do dokonania zakupu w Sklepie Malu Wilz nie jest konieczne dokonanie rejestracji.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej maluwilzpolska.pl wybrać zakładkę Sklep dla Klientów Indywidualnych, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając w nim wymagane dane. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć w pole „Zarejestruj”.
 4. Rejestracji można także dokonać bezpośrednio po dokonaniu wyboru produktów wypełniając pola wymagane dla realizacji zamówienia, w tym dostawy towaru, a następnie klikając w pole „stwórz konto”.
 5. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówienia składanego przez Klienta w Sklepie Malu Wilz. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynności, której dane te dotyczyły.
 6. Późniejsze logowanie do Sklepu Malu Wilz odbywa się poprzez użycie nazwy użytkownika bądź adresu e-mail podanych przy tworzeniu konta oraz hasła, które Klient wprowadził w formularzu rejestracyjnym.
 7. Dokonując rejestracji w Sklepie Malu Wilz Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach związanych z realizacją sprzedaży. Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

Par. 4. [Zamówienia, realizacja zamówień, formy płatności i dostawa]

 1. Zamówienia w Sklepie Malu Wilz Klient może składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Konsument przed złożeniem zamówienia jest informowany na stronie Sklepu Malu Wilz o:
  1. głównych cechach świadczenia; z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Sklepem Malu Wilz;
  2. danych identyfikujących sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;
  6. sposobie i terminie zapłaty;
  7. sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także linku do wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  9. kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  10. obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;
 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
  1. dodanie do Koszyka produktu wybranego na stronie internetowej Sklepu Malu Wilz,
  2. wybranie rodzaju dostawy i sposobu płatności,
  3. wypełnienie formularza adresowego dla określenia miejsca dostawy i danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, dane firmy opcjonalnie) jeśli Klient nie posiada konta, bądź też określenie adresu dostawy jeśli jest inny niż adres wskazany przy rejestracji konta,
  4. określenie formy dokumentowania transakcji, przy czym domyślną formą dokumentowania transakcji jest paragon fiskalny,
  5. zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu
  6. potwierdzenie zamówienia poprzez klikniecie w pole „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy na odległość.
 5. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, a zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.
 6. Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego.
 7. W przypadku braku dostępności towarów objętych zamówieniem, a w konsekwencji baku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Malu Wilz zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku Klient jest zawsze uprawniony do zmiany zamówienia albo jego anulowania i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, w terminie niezwłocznym nie późniejszym niż 2 dni robocze liczone od daty zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy.
 8. Zakupiony produkt jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca dostawy.
 9. Klient może zapłacić za zamówienie:
  1. przy odbiorze przesyłki,
  2. korzystając z usług PayU
 10. Cena za dostawę wynosi:
  1. 25 zł przy przesyłce kurierskiej za pobraniem,
  2. 15 zł przy przesyłce kurierskiej z opcją płatności PayU,
  3. 9 zł paczka pocztowa ekonomiczna,
  4. 11 zł paczka pocztowa priorytetowa
 11. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Malu Wilz zakupu za kwotę powyżej 250 zł, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 12. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

Par. 5.  [Warunki reklamacji – rękojmia]

 1. Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie maluwilzpolska.pl w zakładce „Wymiany zwroty, reklamacje”.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 4. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 5. żądać usunięcia wady;
 6. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny wskazany w § 2 pkt. b niniejszego Regulaminu,
 9. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca,
 10. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 12. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 13. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 14. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 15. żądania usunięcia wady.
 16. W przypadku braku ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do żądania o którym mowa w pkt. 13 a-d powyżej uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 17. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 kc całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), o ile Klient dokonał zakupu związanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 18. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji – https://uokik.gov.pl,
 19. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminie w odniesieniu na rękojmi za wady rzeczy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego art. 556 kc i nast.

Par. 6. [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz. U. 2014 Nr 827 z późn zm. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 tej ustawy.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsumentowi stosownie do treści z art 38 ustawy o prawach konsumenta  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia bądź też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy maluwilzpolska.pl w zakładce „Wymiany, zwroty reklamacje”  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres reklamacyjny Sprzedawcy:  Szymański i Wspólnicy sp.k., ul. Wąchocka 18 lok. 1, 03-934 Warszawa, bądź też elektronicznie na adres e-mail: sklep@maluwilzpolska.pl.
 5. Sprzedawcaniezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsumentma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedawcaniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsumentwyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawcamoże wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawcanie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczeniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Par. 7.  [Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentówsklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawcazobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Par. 8. [Postanowienia końcowe]

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Malu Wilz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach internetowych Sklepu Malu Wilz nie oznacza, że towary te są dostępne w magazynie Sprzedawcy lub jego dostawcy.
 2. Różnice między wyglądem towaru prezentowanego na stronach internetowych Sklepu Malu Wilz, a wyglądem towaru dostarczanego do Klienta, wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia (np. odcień koloru, proporcje towaru itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Sklep Malu Wilz nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e- mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e – mil przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep Malu Wilz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub obsłudze innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Wszelkie wykorzystanie zdjęć prezentowanych na stronach internetowych Malu Wilz, ich kopiowanie, kopiowanie strony internetowej bądź jej elementów bez zgody Sprzedawcy (udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) jest zabronione i skutkować może podjęciem przez Sprzedawcę stosownych kroków prawnych.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawcadeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich n stronie internetowej maluwilzpolska.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującegona stronie internetowej maluwilzpolska.pl w zakładce Regulamin.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub procesu przed sądem polubownym lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia między stronami w trybie przedsądowym bądź pozasądowym, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2016 roku.